CELE FUNDACJI

 1. inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu, nauki, kultury i przemysłu;
 2. wspieranie oraz prowadzenie działalności naukowej i badawczej w Polsce i na świecie w celu rozwoju dziedzin wiedzy związanych z architekturą krajobrazu, ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym oraz z innymi pokrewnymi dziedzinami wiedzy;
 3. promocja architektury krajobrazu i ogrodnictwa jako nauki i hobby;
 4. rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej w zakresie wagi oraz wartości zakładania i utrzymywania w doskonałym stanie terenów zieleni i przestrzeni publicznych o wysokich walorach użytkowych i estetycznych;
 5. upowszechnianie oraz badanie kultury i sztuki w przestrzeni zewnętrznej;
 6. podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie ogrodnictwa i architektury krajobrazu w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności zagrożonych ubóstwem lub niedostatecznym dostępem do podstawowych zasobów zapewniających rozwój i egzystencję;
 7. promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej;
 8. wspomaganie rozwoju techniki i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w branży architektury krajobrazu, ogrodnictwa i w branżach pokrewnych;
 9. wspieranie i promowanie ekonomii społecznej;
 10. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym historycznych parków, ogrodów i innych terenów zieleni, współczesnych założeń ogrodowych, elementów małej architektury i obiektów przyrodniczych;
 11. ochrona środowiska naturalnego;
 12. promocja i wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie stosowania rozwiązań proekologicznych, m.in. odnawialnych źródeł energii, recyklingu i wtórnej gospodarki odpadami;
 13. ochrona i promocja zdrowia oraz rozwój świadomości związku między zdrowiem a przyrodą i ogrodnictwem, na przykład poprzez hortiterapię, sylwoterapię itd.;
 14. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku podeszłym oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 15. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 16. promocja i wspieranie wolontariatu.

CELE REALIZUJEMY POPRZEZ:

 1. inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów edukacyjnych z zakresu zainteresowań Fundacji, w szczególności związanych z architekturą krajobrazu, ogrodnictwem, zrównoważonym rozwojem, ekologią, ochroną środowiska, inżynierią środowiska, inżynierią ekologiczną, społeczną odpowiedzialnością biznesu, ekonomią społeczną;
 2. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie architektury krajobrazu, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, ogrodnictwa i pokrewnych dziedzin wiedzy;
 3. opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu i ogrodnictwa wzorowanych na naturalnych systemach przyrodniczych oraz opartych na najnowszych badaniach naukowych;
 4. wymianę wiedzy i doświadczeń między zawodowcami i amatorami ogrodnictwa i architektury krajobrazu;
 5. prowadzenie lub współprowadzenie projektów i inicjatyw w zakresie upowszechniania technologii pozwalających na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych;
 6. prowadzenie lub współprowadzenie projektów i inicjatyw zwiększających autonomię i niezależność społeczności lokalnych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 7. udział, również w charakterze organizatora, w konferencjach, warsztatach, odczytach, seminariach, szkoleniach, kursach, wystawach, konkursach itp. imprezach związanych tematycznie z działalnością fundacji;
 8. doradztwo wyższym uczelniom, instytucjom administracji publicznej, organizacjom pozarządowym oraz firmom w rozwijaniu i praktycznym wdrażaniu struktur organizacyjnych oraz działań, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju;
 9. organizację kursów i szkoleń;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej;
 11. doradztwo różnorakim podmiotom w zakresie nowoczesnych rozwiązań i dobrych praktyk odnoszących się do architektury krajobrazu, ogrodnictwa, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 12. wykonywanie analiz jakości poszczególnych komponentów środowiska;
 13. zakładanie przyszkolnych ogrodów edukacyjnych lub wspieranie placówek oświatowych i edukacyjnych w zakładaniu ogrodów edukacyjnych w postaci finansowej lub doradczej;
 14. tworzenie i prowadzenie bibliotek oraz baz wiedzy zajmujących się zagadnieniami związanymi z ogrodnictwem, architekturą krajobrazu i pokrewnymi;
 15. prowadzenie lub współprowadzenie projektów i zajęć na temat spędzania czasu na świeżym powietrzu, pracy w ogrodach i przy roślinach, ogrodów służących celom prozdrowotnym;
 16. prowadzenie lub współprowadzenie projektów i zajęć na temat rozwiązań technicznych i miejsc, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym poruszanie się w ogrodach i parkach, aktywne spędzanie w nich czasu;
 17. poszukiwanie i wsparcie liderów lokalnych aktywizujących swoje społeczności w celu zakładania ogrodów i terenów zieleni w miejscach zaniedbanych, nieużytkowych, zdewastowanych, wymagających rewitalizacji;
 18. prowadzenie lub współprowadzenie projektów i zajęć na temat kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
 19. prowadzenie lub współprowadzenie projektów i zajęć na temat ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także akcji wspomagających rozwój demokracji;
 20. wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji i inicjatyw związanych z celami statutowymi Fundacji;
 21. udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne; składanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań od decyzji administracyjnych;
 22. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową;
 23. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.